0Item(s)
0 Produkt Zobacz koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej football-library.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej football-library.com

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://football-library.com oraz za pośrednictwem aplikacji. Korzystając z platformy football-library.com akceptujesz zasady regulaminu.

1. Właścicielem platformy football-library.com jest: FIRST STEP Spółka Cywilna mieszcząca sie przy ul. Okrzei 6/22, 40-126 Katowice, (NIP: 6342897870, REGON: 367552910) zwany jest dalej usługodawcą.

2. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji.

3. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. W szczególności samo pobranie aplikacji oraz przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem materialów szkolenoiwych oraz prawa korzystania z nich na własny użytek.

4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych filmów szkoleniowych na Platformie football-library.com.

5. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:

- proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learningowej football-library.com, w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie, umożliwiającym rozpoczęcie korzystania w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.

- materiały dydaktyczne mają postać elektronicznych materiałów wideo oraz e-booków zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

6. Warunkiem korzystania z Platformy football-library.com, w tym składania zamówień oraz korzystania z Aplikacji jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

7. Konto Użytkownika jest to przestrzeń serwisowa Platformy football-library.com, dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych materiałów dydaktycznych.

§ 1 KONTO UŻYTKOWANIKA

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.

2. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie football-library.com może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. Założenie konta w serwisie football-library.com jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie.

5. Użytkownik, który dokonał zakupu materiału szkoleniowego ze strony football-library.com ma możliwość odtwarzania go tylko i wyłącznie po zainstalowaniu aplikacji dostępnej na stronie www.football-library.pl

6. Użytkownik może korzystać tylko i wyłącznie z aplikacji na komputerze na którym została ona zainstalowana jako pierwsza. Jeśli użytkownik chciałby korzystać z aplikacji na innym urządzeniu musi skontaktować się z administracją strony poprzez formularz kontaktowy znajdujący sie pod adresem http://football-library.com/contacts

7. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

8. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

9. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane. Materiały dostępne za pośrednictwem www.football-library.com są chronione prawami autorskimi, i każda próba rozpowszechniania ich będzie skutkowała wejściem na drogę sądową.

12. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

13. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

14. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie.

15. W przypadku usunięcia konta na platformie www.football-library.com aplikacja oraz materiały zakupione na niej zostaną utracone.

§ 2 UPRAWNIENIA UŻYTOWNIKA I LICENCJA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

- bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach platformy football-library.com

- uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy football-library.com

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu na platformie football-library.com stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

5. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą football-library.com materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

6. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia oraz wkroczyć z na drogę Sądową w celu uzyskania odszkodowania za uzyskane straty wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.

§ 3 UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:

- wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,

- używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,

- narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter platformy e-learningowej.

2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

- dodanie do koszyka Usługi;

- wybór rodzaju płatności;

- złożenie w sklepie zamówienia

3. Wysokość opłat za materiały szkoleniowe podana jest w ramach platformy football-library.com. Ceny materiałów szkoleniowych podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz podawane są w złotych polskich (PLN).

4. Dostępne są następujące formy płatności:

- Płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line 

- Przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach platformy football-library.com.

5. W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.

6. W przypadku przelewu bankowego uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, których dotyczy płatność.

7. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności dostępne są na stronie www.football-library.com

8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi na platformie football-library.com oraz postanowieniami Regulaminu.

9. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy e-learningowej

10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.

11. Pełny dostęp do zakupionych materiałów w ramach platformy football-library.com aktywowany jest po dokonaniu płatności za pomocą Payu (zawarciu Umowy). Przy wyborze pozostałych opcji płatności zakupione materiały będa dostępne po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Usługodawcy.

12. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do zakupionego materiału na platformie football-library jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

13. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.

§ 5 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

- e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

- przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

- podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie www.football-library.com

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

 

§ 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników sklepu jest Usługodawca.

2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

§ 8 MODEROWANIE PUBLIKOWANYCH TREŚCI

1. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

- wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,

- wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,

- wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,

- wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,

- wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką,

- wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,

- wiadomości niezwiązanych z nauką lub sposobami korzystania z platformy football-library.com

2. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte.

 

§ 9 ZMIANY OFERT I PROMOCJE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. 

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 10 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Platforma football-library.com wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet.

2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu,

3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

5. Rozdzielczość – minumum 1366x768

6. Pamięć RAM – 4GB

7. Wolne miejsce na dysku – co najmniej 1GB

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie football-library.com    W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Data aktualizacji regulaminu: 15.01.2018